Algemene Voorwaarden Trainingen en Workshops

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Blink by Britt en de cursist als weergegeven op het bevestingsformulier.

1. Algemene begripsbepalingen

a.    Het opleidingsinstituut van Blink by Britt te Zwaagdijk – Oost

b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Blink by Britt georganiseerde trainingen of workshops.

c.    De website: informatie omtrent de training/workshop van Blink by Britt waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.

d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

2. De training/workshop

a.    Blink by Britt verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website.

3. Aanmelding

a.    De overeenkomst tussen Blink by Britt en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het online inschrijfformulier op de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Blink by Britt.  De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Blink by Britt te melden.

4. Kosten van de training/workshop

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:

a.    Lesgeld: Blink by Britt bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.

b.    Leermiddelen en materialen: Blink by Britt bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

5. Betaling lesgeld

a.    Blink by Britt bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

b.    Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Aanbetalingen zijn niet retourneerbaar.

c.    Blink by Britt mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

6. De annulering van een training/workshop

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a.    Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij Blink by Britt

b.    Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 40% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.

c.   Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

d. Aanbetaling wordt in geen geval terug betaald

7. Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld

8. Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. Materialen

Blink by Britt bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden.

10. Aansprakelijkheid

a.    Blink by Britt is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. Lestijden

Blink by Britt is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door Blink by Britt binnen 7 dagen worden gerestitueerd.

12. Auteursrecht

1.   De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

2.  Op het door Blink by Britt Ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.

3.  Het materiaal binnen de organisatie van Blink by Britt mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Blink by Britt

13. – Diploma’s en Certificaten

1.  Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de training een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag.

2. Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief traingen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kostenloze proef afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor ons certificaat.

3.  Aan diploma’s en certificaten van Blink by Britt kunnen geen rechten worden ontleend.

14. Studie informatie

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen en workshops op de website voorbehouden.

Voor & Nazorg PMU

 • Geen alcohol en drugs 48 uur voorafgaand aan de behandeling
 • Geen cafeïne (koffie, thee, cola Red Bull of andere energiedrank voor de behandeling
 • Geen zon/zonnebankkuur voor de behandeling
 • Geen bloed verdunnende medicijnen innemen 48 uur voorafgaand aan de behandeling (in overleg met arts)
 • Geen asprine, ibuprofen of naproxen innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
 • 2 paracetamol mag wel worden ingenomen voor de behandeling
 • Geen vitamine A, E (ook geen multivitaminen) innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
 • Geen vit A, E crèmes of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pigmentatie (2 weken van voren stoppen)
 • Geen Corticosteroïden creme of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pimentatie.
 • Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent raadpleeg deze dan alvorens u de behandeling laat uitvoeren

 • Eerste dag elk uur schoonmaken met de door ons meegegeven wattenschijfjes
 • Vanaf dag 3 insmeren met de door ons meegeven zalf tot de korstjes eraf zijn
 • De eerste 7 dagen de wenkbrauwen droog houden
 • De eerste 4 dagen niet sporten
 • De eerste 3 weken de huid niet blootstellen aan zonlicht
 • De eerste 3 weken (bubbel)baden, zwembaden, sauna's en stoombaden vermijden.
 • Nooit aan de korstjes zitten!

Goed genezen resultaten beginnen bij een goede nazorg. De PMU kan nog zo goed gezet zijn maar wanneer de nazorg niet wordt nageleefd kan dit slechte resultaten geven. Tijdens de behandeling geven we hier nog meer informatie over.