Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN SALON

1. Algemene voorwaarden salon

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop  Blink Brows & Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

2. Inspanningen Blink by Britt

Blink by Britt zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Blink by Britt zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Blink by Britt melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij het niet op komen dagen (no show), wordt er 100% in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Blink Brows & Lashes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. 

 

4. Betalingen

Blink by Britt vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Blink by Britt vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten te voldoen.

5. Personeel in de studio

Op dit moment is Blink by Britt een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Blink by Britt vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Blink by Britt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen

7. Geheimhouding

Blink by Britt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blink by Britt verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Blink by Britt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Blink by Britt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Blink by Britt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio

9. Garantie

Blink by Britt geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten (wenkbrauwbehandelingen en lash lifts. De garantie op de PMU is 10 weken na de behandeling. Bij het later melden of de nazorg niet opvolgen vervalt de garantie.

10. Beschadiging & diefstal

Blink by Britt heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Blink by Brittmeldt diefstal altijd bij de politie

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Blink by Britt en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Blink by Britt de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen

12.Niet retourneerbare betalingen

Aanbetalingen voor zowel trainingen als behandelingen zijn niet retourneerbaar. 

13.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Blink by Britt het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING/WORKSHOP

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Blink by Britt en de cursist als weergegeven op het bevestingsformulier.

1. Algemene begripsbepalingen

a.    Het opleidingsinstituut van Blink by Britt te Zwaagdijk – Oost

b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Blink by Britt georganiseerde trainingen of workshops.

c.    De website: informatie omtrent de training/workshop van Blink by Britt waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.

d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

2. De training/workshop

a.    Blink by Britt verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website.

3. Aanmelding

a.    De overeenkomst tussen Blink by Britt en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het online inschrijfformulier op de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Blink by Britt.  De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Blink by Britt te melden.

4. Kosten van de training/workshop

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:

a.    Lesgeld: Blink by Britt bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.

b.    Leermiddelen en materialen: Blink by Britt bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

5. Betaling lesgeld

a.    Blink by Britt bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

b.    Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Aanbetalingen zijn niet retourneerbaar.

c.    Blink by Britt mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

6. De annulering van een training/workshop

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a.    Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij Blink by Britt

b.    Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 40% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.

c.   Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

d. Aanbetaling wordt in geen geval terug betaald

7. Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld

8. Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. Materialen

Blink by Britt bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden.

10. Aansprakelijkheid

a.    Blink by Britt is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. Lestijden

Blink by Britt is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door Blink by Britt binnen 7 dagen worden gerestitueerd.

12. Auteursrecht

1.   De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

2.  Op het door Blink by Britt Ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.

3.  Het materiaal binnen de organisatie van Blink by Britt mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Blink by Britt

13. – Diploma’s en Certificaten

1.  Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de training een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag.

2. Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief traingen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kostenloze proef afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor ons certificaat.

3.  Aan diploma’s en certificaten van Blink by Britt kunnen geen rechten worden ontleend.

14. Studie informatie

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen en workshops op de website voorbehouden.

 

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Blink by Britt verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Blink by Britt, of om een andere reden persoonsgegevens aan Blink by Britt verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Blink by Britt, Bollenmarkt 2A, 1681PJ in Zwaagdijk – Oost.
KvK nummer 67686796
De salon is bereikbaar via info@blinkbybritt.com

 1. Welke gegevens verwerkt Blink by Britt en voor welk doel

2.1  De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 Blink by Britt verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Blink by Britt.
c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Blink by Britt gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Blink by Britt. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing

 1. Bewaartermijnen

Blink by Britt verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Blink by Britt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Blink by Britt gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Blink by Britt kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Blink by Britt zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Blink by Britt je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Blink by Britt via info@blinkbybritt.com

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

Blink by Britt

Bollenmarkt 2A

1681PJ Zwaagdijk – Oost

Www.blinkbybritt.com

Voor & Nazorg PMU

 • Geen alcohol en drugs 48 uur voorafgaand aan de behandeling
 • Geen cafeïne (koffie, thee, cola Red Bull of andere energiedrank voor de behandeling
 • Geen zon/zonnebankkuur voor de behandeling
 • Geen bloed verdunnende medicijnen innemen 48 uur voorafgaand aan de behandeling (in overleg met arts)
 • Geen asprine, ibuprofen of naproxen innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
 • 2 paracetamol mag wel worden ingenomen voor de behandeling
 • Geen vitamine A, E (ook geen multivitaminen) innemen 24 uur voorafgaand aan de behandeling
 • Geen vit A, E crèmes of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pigmentatie (2 weken van voren stoppen)
 • Geen Corticosteroïden creme of zalf ter plekke gebruiken voorafgaand aan de pimentatie.
 • Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent raadpleeg deze dan alvorens u de behandeling laat uitvoeren

 • Eerste dag elk uur schoonmaken met de door ons meegegeven wattenschijfjes
 • Vanaf dag 3 insmeren met de door ons meegeven zalf tot de korstjes eraf zijn
 • De eerste 7 dagen de wenkbrauwen droog houden
 • De eerste 4 dagen niet sporten
 • De eerste 3 weken de huid niet blootstellen aan zonlicht
 • De eerste 3 weken (bubbel)baden, zwembaden, sauna's en stoombaden vermijden.
 • Nooit aan de korstjes zitten!

Goed genezen resultaten beginnen bij een goede nazorg. De PMU kan nog zo goed gezet zijn maar wanneer de nazorg niet wordt nageleefd kan dit slechte resultaten geven. Tijdens de behandeling geven we hier nog meer informatie over.